بررسی ويژگيهاي چوب درختان جنگلهاي آمازون

منطقه تامبوپاتا واقع در جنوب بخش پروئي جنگل آمازون شامل گونه هاي بسيار متنوعي از گياهان چوبي وانواع جنگلي است. با آزمايش روي چوبهاي جمع آوري شده از پوشش گياهي ساحل پايين دست رودخانه ،جنگل دشت سيلابي ،جنگل با خاك رسي روي يك تراس مرتفع ،جنگل با خاك ماسه اي و جنگل مردابي مي توان به تفاوتهاي مهم در ويژگيهاي چوب گونه هاي مختلف جنگلي پي برد.طول واحد آوندي در درختان جنگل دشت سيلابي بسيار بيشتر ازساير گونه هاست.وزن مخصوص دردو منطقه فوق الذكر بسيار كمتر است. قطروتراكم آوندي در گونه ها ي مختلف جنگلي تفاوت چنداني ندا رد و تحت تاثير شرايط جوي مي باشد.كلياتمنطقه تامبو پاتا درجنوب بخش پروئي آمازون (عرض 13 درجه جنوبي )به علت گوناگوني زيستي وتاثير بر گياهشناسي جنگلهاي حاره ، طي كارهاي تحقيقاتي انجام گرفته، شناخته شده است .نتايج بررسي خصوصيات چوب پوشش گياهي در پنج منطقه گوناگون جنگلي در شكل يك بيان شده است.نمونه چوبهاي مربوط به مناطق زير اند :1) يك منطقه كم ارتفاع با پوشش گياهي متراكم كه به موازات "ريو لا توره " با تنوع گياهي كم روي آبتل شني قرار گرفته كه گونه غالب گياهي در آن سروپيا و ساليكس مي باشد ودرآن درختان گوناگون حاشيه رودخانه نيز ديده مي شوند(mean dbh ~10 Cm,8 spices).2) دشت سيلابي كم شيب با پوشش جنگلي كه روي خاكهاي آبرفتي در ميان پيچ و تاب مسير رودخانه جزء مهم آن كاپرونيا باپوسته صاف ونرم است . در برخي اوقات سال دچار آب گرفتگي شده و سيـــلابهاي شديد با دوره بازگشت 10 12 سال در آن رخ مي دهد (mean dbh~22Cm , 22spices) .3) جنگل با خاك رسي روي تراس مرتفع .اين سطح يك دشت سيلابي واقعاً قديمي با سني در حدود بيش از 40000 سال مي باشد. گونه هاي غالب منطقه سدُلمديا لويس و پ.ماكروفيلا است(mean dbh ~ 23Cm,21spices) .4) جنگل با خاك ماسه اي كه در 6كيلومتري تامبو پاتا و لا توره در امتداد آگوآس نگراس قرار داشته و گونه بخصوصي در آن غلبه ندارد(mean dbh ~ 24Cm , 22 spices) .5) جنگل مردابي در تراس مرتفع . اين دشت سيلابي ميتواند يك درياچه مآندري يا يك آبراهه قديمي باشد .نخل مااوريتيا فلكسوسا گونه رايج اين منطقه است ودرختان در اقليت